تهران فردا
اين شبهای عزيز!

شب های قدر به بزرگی نامش برای انسان برکت دارد.قدر این شبهای بزرگ را بدانیم..

**************************************************************

در راه ایرانیم...صبح می رسیم..می دانم .. نباید اینگونه شکست می خوردم..حریف قوی بود.من تلاش خودم را کردم .اگر داور اخطار هایی که حق او بود را می گرفت شاید....نه مسابقه است دیگر ..بهر حال شما مرا می بخشید...

**************************************************************

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۱۱ - هادی ساعی